Kundskydd

Försäkringsförmedlare omfattas av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Det innebär att försäkringsförmedlare ska iaktta god försäkringsdistributionssed och därför med tillbörlig omsorg ta till vara sin kunds intressen och handla hederligt, rättvist och professionellt.

Försäkringsförmedlare ska anpassa sin rådgivning efter kundens önskemål och behov och endast rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden. Om en kund är att anse som konsument ska försäkringsförmedlaren avråda kunden från att vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till kundens behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter.

En försäkringsförmedlare måste uppfylla krav i lag och föreskrifter från Finansinspektionen avseende kunskap och kompetens för den verksamhet som ska bedrivas. Det innebär att kunskapen och kompetensen ska ligga på en nivå som är lämplig och tillräcklig utifrån den aktuella befattningen, och den verksamhet och de produkter som försäkringsdistributionen består i.

Försäkringsförmedlare måste även ha lämplig praktisk erfarenhet. Den praktiska erfarenhetens innehåll och tidsperiodens längd ska minst uppgå till en period som motsvarar sex månaders heltidsarbete om försäkringsförmedlaren förmedlar sk. försäkringsbaserade investeringsprodukter, alltså fond-, depå- och traditionell försäkring.

Alla försäkringsförmedlare som är anslutna till Hjerta måste även vara licensierade hos InsureSec som är ett branschorgan som bl.a. testar kunskaper hos försäkringsförmedlare. InsureSecs kunskapskrav är mer omfattande och långtgående än de krav som ställs i lag och föreskrift. För mer information, klicka på länken https://www.insuresec.se/ .

En försäkringsförmedlare som är licensierade hos InsureSec måste minst ha 2 års lämplig praktisk erfarenhet oavsett vilken typ av försäkringar som förmedlas.

Slutligen måste försäkringsförmedlare genomgå årlig fortbildningen och yrkesutvecklingen som omfattar minst 15 timmar per år och person. Utbildningen avslutas alltid med ett kunskapstest.

En försäkringsförmedlare ska i god tid innan ett försäkringsavtal ingås lämna information till kunden som bl.a. innebär att kunden ska få information om försäkringsförmedlarens verksamhet, vilken ersättning försäkringsförmedlaren får för sina tjänster och hur kunder kan framställa klagomål. Hjerta kallar denna information för Förköpsinformation om försäkringsförmedlaren.

I samband med rådgivning och övrig distribution (förmedling) av försäkring ska försäkringsförmedlaren dokumentera vad som förekommit vid distributionstillfället. Dokumentationen ska lämnas till kunderna. Hjerta och Hjertas medlemmar dokumenterar försäkringsdistributionen främst i ett rådgivningsverktyg som heter Bonnaya.

Varken Hjerta eller Hjertas medlemmar distribuerar försäkring grundad på opartisk och personlig analys. Detta innebär att Hjerta och Hjertas medlemmar får ta emot provision från de försäkringsbolag till vilka försäkringar förmedlats, sk. tredjepartsersättning. För att säkerställa att ersättningen inte strider mot god försäkringsdistributionssed säkerställer Hjerta och Hjertas medlemmar bl.a. att det inte föreligger några intressekonflikter som gör att kundens intresse riskerar att åsidosättas till förmån för försäkringsförmedlaren. Mer information om både intressekonflikter och ersättning finns i både Hjertas och Hjertas medlemmars förköpsinformation.

Det finns olika typer av ersättning (provision) som betalas ut från försäkringsbolag och i vissa fall från andra produktbolag, t.ex. fondbolag och värdepappersbolag, till försäkringsförmedlare. I en del fall betalas det ut ersättning i form av en viss procentsats som bygger på den premie kunden betalar och i en andra fall kan provision betalas ut som baseras på det kapital kundens försäkring innehåller. Det är dessutom vanligt med en kombination av de båda ersättningsformerna. Du får alltid information om vilken ersättning Hjerta och Hjertamedlemmar får innan du tecknar ett försäkringsavtal.

Hjerta och Hjertas medlemmar får aldrig göra obehöriga röjanden om kunders förhållanden som de fått kännedom om. Särskilt ska nedanstående säkerställas:

En personuppgift som anger att en kund har vidtagit dispositioner beträffande försäkringsbelopp som utfaller i framtiden till förmån för någon annan och som behandlas enligt Dataskyddsförordningen får inte lämnas ut till förmånstagaren.

Uppgift om genetisk undersökning eller genetisk information som avser en enskild person får inte obehörigen röjas.

Den som är eller har varit knuten till en försäkringsdistributör (som anställd eller uppdragstagare), får aldrig obehörigen röja uppgifter i en anmälan eller en utsaga om en misstänkt överträdelse av en bestämmelse som gäller för verksamheten (gäller hela verksamheten), om uppgiften kan avslöja anmälarens eller den utpekades identitet

Skyddet omfattar både den som anmäler en överträdelse och den som anklagas för en överträdelse

Syftet med sekretessen för anmälaren är att möjliggöra för personal hos Hjerta och Hjertas medlemmar att utan rädsla för repressalier kunna rapportera allvarliga händelser begångna inom företaget och att skydda den anmäldes integritet.

Ingen information ska spridas till allmänheten, vilket inkluderar alla personuppgifter som förmedlaren har tillgång till i sin verksamhet. Personuppgifter får enbart spridas till sådana parter som godkänts vid insamlandet av personuppgiften. Personuppgifterna får också användas enbart för att fullgöra det syfte som angavs vid insamlandet av personuppgiften.

Klagomål

Om du som kund vill framföra klagomål mot Hjerta rörande distribution av försäkring, vänligen kontakta Kristina Hårdänge som är klagomålsansvarig  på klagomal@hjerta.se .

 

Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och Hjerta kommer att hantera eventuella klagomål med tillbörlig omsorg. Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast och om Hjerta inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in till Hjerta ska Hjerta kontakta den klagande och förklara orsaken till detta samt informera om när Bolaget kan förväntas lämna ett svar.

Om en tvist uppstår mellan kund och Hjerta kan denna prövas av svensk allmän domstol. Den som är konsument kan även få sin tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

 Insuresec

Hjerta är anslutet till InsureSec och träffas därmed av InsureSecs regelverk. En kund kan alltid anmäla eventuella överträdelser av regelverket till InsureSec via e-post till info@insuresec.se eller på telefonnummer 08 – 410 415 75.

 Ansvarsförsäkring

Hjerta omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som Hjerta kan ådra sig mot kund. Försäkringen är tecknad hos Nordeuropa Försäkring AB och försäkringsgivare är Accelerant Insurance Limited. Om en som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust kan denne rikta krav direkt mot Sedgwick Sweden AB, 08-98 33 60, info@se.sedgwick.com som reglerar skador åt Nordeuropa. Kund som vill göra anspråk på skadestånd måste dock även underrätta Hjerta om detta inom skälig tid efter det att kund märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 euro och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 600 750.

Vägledning

En kund som är konsument kan få vägledning av Konsumenternas Bank och Finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket (Hallå Konsument) eller av kundens- kommunala konsumentrådgivning.

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, tel: 08-508 860 00, www.arn.se. Observera att det finns tids och beloppsgränser när det gäller möjligheten att vända sig till ARN, och att vardera part står för sina egna kostnader under förfarandet – oavsett vilken bedömning ARN gör.

Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, tel: 08-522 787 20, www.forsakringsnamnder.se. Nämnden prövar bara ärenden som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring i de fall som kräver medicinska bedömningar.

För kostnadsfri rådgivning vid klagomål och reklamationer kan du kontakta nedanstående instanser:

Konsumenternas bank- och finansbyrå, www.bankforsakring.konsumenternas.se
För ärenden gällande bank, fonder och värdepapper.

Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.bankforsakring.konsumenternas.se
För ärenden gällande försäkringar.

Konsumentvägledningen i din kommun, www.konsumentverket.se
För ärenden som rör hushållsekonomi och juridik.

Innan du som kund fattar investeringsbeslut, vill Hjerta att du funderar på och bedömer hur viktigt det är med så kallade hållbara investeringar.

Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som finansiella företag använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina produkter.

Vanliga metoder i hållbarhetsarbetet:

–       Produktbolaget väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i produkten. Vissa produkter har ett speciellt hållbarhetstema som t.ex. vatten eller miljöteknik.

–       Produktbolaget väljer bort vissa bolag. Det kan t.ex. handla om att man väljer bort företag inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.

–       Produktbolaget använder ett ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan t.ex. handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna.

I samband med rådgivning och annan försäkringsdistribution kommer din rådgivare (Hjertas medlemmar) att diskutera hållbarhetsfrågan med dig som är kund för att säkerställa att du, med hjälp av rådgivning, kan fatta välgrundade beslut i detta avseende. Vidare kommer rådgivarna att gå igenom den information som finns att hämta om produkterna i detta avseende samt gå igenom vilken påverkan hållbarhetsfaktorerna har på bl.a. din avkastning. Produktens hållbarhet kommer att beaktas på samma sätt som övriga relevanta faktorer för att du som kund ska hitta en lämplig produkt.  Resultatet av genomgången kommer att dokumenteras tillsammans med övrigt material som hör ihop med försäkringsförmedlingen för att du lätt ska hitta det i efterhand.