Juridisk tillsyn - Hjerta

Juridisk tillsyn

Tillsyn och regelverk rådgivningsverksamheten

Både Hjerta och Hjertas medlemsbolag är försäkringsförmedlare med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva verksamhet. Hjerta och Medlemsbolagen har olika tillstånd. Du kontrollerar Hjertas och just din förmedlares tillstånd genom att gå in på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Gå till företagsregistret och sök på Hjertas (Nordic Brokers Association AB) och förmedlarens namn. Du kan också kontakta Finansinspektionen per telefon.

Finansinspektionen utövar tillsyn över försäkringsförmedlarnas förmedlingsverksamhet, men även Konsumentverket och Datainspektionen har visst tillsynsansvar.

Hjerta samt respektive medlemsbolag är registrerade hos Bolagsverket, se kontaktuppgifter nedan.

Hjertas medlemsbolag har bl.a. genom avtal med Hjerta förbundit sig att följa alla regelverk som omgärdar verksamheten. Som ett led i detta har medlemsbolagen att tillämpa en regelbok, framtagen av Hjerta, som är anpassad till just deras verksamhet. Regelboken innehåller riktlinjer och rutiner för intern styrning och kontroll, klagomålshantering, rätten till ersättning och mycket annat.

Hjerta har även en egen regelansvarig som bistår medlemmarna med hjälp avseende regelverksfrågor som kan uppstå i den dagliga verksamheten.

Därutöver är alla medlemsbolag anslutna till både SFM (www.sfm.se) och Insuresec (www.insuresec.se).


En förutsättning för att få förmedla försäkringar är att försäkringsförmedlaren omfattas av ansvarsförsäkring för det fall förmedlaren skulle orsaka en ersättningsbar skada i samband med förmedlingen.

Hjerta och Hjertas medlemsbolag omfattas av en ansvarsförsäkring som tecknats hos Accelerant Insurance Limited via Written Insurance Sweden AB (försäkringsförmedlare), se kontaktuppgifter nedan.

Drabbas en kund av skada eller ekonomisk förlust där förmedlarens agerande har vållat denna har kunden möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget i den mån kunden inte redan har fått ersättning av förmedlaren. Om en kund vill göra anspråk på skadestånd måste kunden underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att kunden märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit.

Kontaktuppgifter

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Tfn: 060-18 40 00
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Tfn: 08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Written Insurance
Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm
Tfn: 08-120 513 35
info@writteninsurance.se
www.writteninsurance.se