Juridisk tillsyn - Hjerta

Juridisk tillsyn

Tillsyn och regelverk rådgivningsverksamheten

Hjertas medlemsbolag är försäkringsförmedlare med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva verksamhet. Medlemsbolagen har olika tillstånd, vissa förmedlar endast skadeförsäkringar, andra livförsäkringar och slutligen har vissa tillstånd att förmedla alla slag av försäkringar.  I kombination med livförsäkringar och alla slag av försäkringar kan medlemsbolagen även ha tillstånd att förmedla fonder. Du kontrollerar din förmedlares tillstånd genom att gå in på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Gå till företagsregistret och sök på förmedlarens namn. Du kan också ringa Finansinspektionen.

Finansinspektionen utövar tillsyn över försäkringsförmedlarnas förmedlingsverksamhet, men även Konsumentverket och Datainspektionen har visst tillsynsansvar, främst avseende efterlevnaden av marknadsföringslagen och personuppgiftslagen.

Alla medlemsbolag är registrerade hos Bolagsverket, se kontaktuppgifter nedan.

Hjertas medlemsbolag har genom sitt avtal med Hjerta förbundit sig att följa alla regelverk som omgärdar verksamheten. Som ett led i detta har medlemsbolagen en regelbok, framtagen av Hjerta, som är anpassad till just deras verksamhet. Regelboken innehåller riktlinjer och rutiner för intern styrning och kontroll, klagomålshantering och mycket annat.

Hjerta har även en funktion som bistår medlemmarna med hjälp avseende regelverksfrågor som uppstår i den dagliga verksamheten. Vidare är alla medlemsbolag anslutna till både SFM (www.sfm.se) och Insuresec (www.insuresec.se ) .
En förutsättning för att få förmedla försäkringar är att det finns ansvarsförsäkring för det fall att förmedlaren (medlemmen) skulle orsaka kunder en ersättningsbar skada i samband med förmedlingen.

Hjertas medlemsbolag har tecknat ansvarsförsäkring hos Accelerant Insurance Limited via Nordeuropa Försäkring AB, se kontaktuppgifter nedan.

Drabbas en kund av skada eller ekonomisk förlust där förmedlarens agerande har vållat denna har kunden möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget i den mån kunden inte har fått ersättning av förmedlaren. Om en kund vill göra anspråk på skadestånd måste kunden underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att kunden märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit.

Kontaktuppgifter

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Tfn: 060-18 40 00
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Tfn: 08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Nordeuropa Försäkring AB
Karlavägen 53
102 17 Stockholm
Sverige
+ 46 8 664 51 00