KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC BROKERS ASSOCIATION AB (PUBL) –10 juni 2021. - Hjerta

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC BROKERS ASSOCIATION AB (PUBL) –10 juni 2021.

Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall dels vara införd i aktieboken och dels anmäla sig per e-post till Helené Tranebacke senast dagen före bolagsstämman. Anmälan sker till helene.tranebacke@hjerta.se

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter verkställande direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

13. Övriga frågor

14. Bolagsstämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.hjerta.se). Kallelsen skickas också per post till aktieägare som kontaktar bolaget på ovan angivet sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress.

Handlingar

Redovisningshandlingar och bolagsordningen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Styrelsen i Nordic Brokers Associations AB (publ)

Stockholm i maj 2020