Pension - Hjerta

Pension

Privat pension

Pensionsförsäkring kan antingen tecknas i en traditionell livförsäkring eller fondanknuten pensionsförsäkring. I den traditionella livförsäkringen förvaltas premierna av försäkringsbolaget och placeras främst i obligationer, fastigheter och aktier. Livförsäkringen har en garanterad avkastning, men ger även möjlighet till avkastning därutöver.

Väljer du en fondförsäkring bestämmer du själv vilken risk du vill ta och i vilka fonder ditt sparande ska placeras, utan garanterad avkastning. Du kan när som helst byta mellan olika fonder. Du kan kombinera en pensionförsäkring med ett  efterlevandeskydd eller återbetalningsskydd. Detta ger extra ekonomisk trygghet till din familj. Du kan även ha en premiebefrielseförsäkring som garanterar att försäkringsgivaren betalar premierna även om du blir sjuk.

Du kan själv välja när du vill att utbetalningen av din pension ska påbörjas, dock tidigast från och med din 55-årsdag. Du kan även bestämma om den ska tas ut under ett begränsat antal år eller livsvarigt.

Premien i pensionsförsäkringar är avdragsgill inom vissa ramar.

Tjänstepension

Tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren och skall inte förväxlas med ditt orange kuvert. De allra flesta förvärvsarbetande i Sverige har idag en tjänstepension.

Det finns inget lagkrav på att arbetsgivaren skall betala en tjänstepension för sina anställda men det har blivit en allt viktigare del för att attrahera skickliga medarbetare.

Större företag är ofta bundna av ett kollektivavtal vilket innebär att de också är skyldiga att betala en tjänstepension för sina anställda en sk. avtalspension.

Vi är specialister på att hjälpa företag att ta fram skräddarsydda försäkringslösningar oavsett om företaget är kollektivavtalsbundet eller vill sätta upp en helt egen försäkringslösning. Varje företag är unikt och har sina specifika förutsättningar. 

Låt oss titta på ditt företag, dina förutsättningar och dina möjligheter. Vad passar er och hur ser det ut hos era konkurrenter, hur blir ni framgångsrika i förvärvet av nya medarbetare?

En tjänstepensionen innehåller te. x. en ålderspension, premiebefrielse, sjukpension och en efterlevandepension som tillfaller familjen.

Direktpension

Direktpension är ett avtal om pension mellan en arbetsgivare och en anställd, där pensionen utbetalas direkt från arbetsgivaren. Pensionen kan säkerställas på olika sätt till exempel genom bankgaranti, konto eller stiftelse, men det vanligaste är via en företagsägd kapitalförsäkring som pantförskrivs som säkerhet för den anställdes pensionsfordran. Detta ger då den anställde rätten före andra borgenärer.

En stor fördel med direktpension är att man kan koppla vissa villkor till pensionsutbetalningen. Det kan exempelvis vara att den anställde är skyldig att stanna kvar i tjänst ett visst antal år. Uppfylls inte villkoren så återgår pengarna till företaget.

Direktpension är ett bra sätt att bibehålla nyckelpersoner i företaget. 

Kapitalförsäkringspremien är inte avdragsgill vid avsättningstidpunkten och företaget betalar då inte heller någon löneskatt. Avdragsrätten uppkommer vid pensionsutbetalningen då företaget även betalar löneskatt.

Löneväxling

Att erbjuda löneväxling till sina anställa har skattemässiga fördelar.

Vid en löneväxling avstår den anställda en del av sin lön för att istället få en annan förmån, till exempel ett extra pensions­sparande. Men löneväxling passar långt ifrån alla även om du som arbetsgivare till någon del kan påverka hur förmånligt det kan bli.

En löneväxling innebär att arbetsgivaren och den anställde kommer överens om att den anställde avstår en del av bruttolönen för en extra avsättning till en pensionsförsäkring eller sjukförsäkring.

Detta ger den anställde ett tillskott till den framtida pensionen, eventuellt kan den även, helt eller delvis, göra det möjligt till en tidigare pensionering.

För företagets avdragsrätt får de sammanlagda kostnaderna för den anställdas pensions/sjukförsäkringspremier inte överstiga 35% av den anställdes lön.

Kontakta oss gärna via telefon eller maila oss på info@norrfinans.se så berättar vi mer.