Klagomål - Hjerta

Klagomål

Elta Finans & Försäkring lämnar vid inledande av kundrelation information om hur eventuella klagomål mot företaget och dess anställda går till och hanteras. Kund informeras också om vem som är klagomålsansvarig samt om möjligheterna för kund att pröva en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden, allmän domstol eller hos skiljedomstol om så avtalats. 

Inkomna klagomål registreras och dokumenteras på ett säkert och varaktigt sätt. Dokumentationen arkiveras på ett sådant vis att det i efterhand går att följa hanteringen av ärendet. Den dokumenterade informationen sparas så länge som det behövs med hänsyn till ärendets karaktär, försäkringsförmedlarens eller kundens behov av dokumentationen. 

Inkomna ärenden handläggs av Johnny Spijk. Klagomålsansvarig fattar beslut i klagomålsärendena. Om så behövs fattas beslut i ärende i samråd mellan klagomålsansvarig och företagets ledning. 

Alla klagomål som inkommer till Elta Finans & Försäkring besvaras snarast möjligt. För det fall vi inte har möjlighet att besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att det togs emot, informeras klaganden om hur den fortsatta handläggningen av klagomålet kommer att ske. 

Ett klagomål hanteras alltid med tillbörlig omsorg. Som ett led i detta besvaras alltid klagomålen sakligt och korrekt. När kunden så önskar besvaras klagomålet skriftligen. Kunden informeras alltid om att möjlighet till skriftligt bemötande finns. 

För det fall klagomålet bedöms ogrundat och därav avvisas informeras kunden om skälen för att klagomålet avvisas. I samband med att klagomålet avvisas lämnas också information om möjligheterna att pröva ärendet hos Allmänna reklamationsnämnden, allmän domstol eller hos skiljedomstol om så avtalats.

Klagomålsansvarig informerar fortlöpande anställda och ledning om antalet inkomna ärenden, det som klagomålen berör samt om klagomålens utgång. 

Anställda hos Elta Finans & Försäkring har en kopia av denna instruktion och informeras fortlöpande om eventuella förändringar. 

Instruktionen ses fortlöpande över och revideras vid behov. 

Denna klagomålsinstruktion är fastställd av Johnny Spijk den 17 juni 2009

Om du som kund vill framföra klagomål rörande förmedlingen, vänligen kontakta vår klagomålsansvarig:Johnny SpijkTelefon:0705-346 688E-post: johnny.spijk@hjerta.se

Vi ser helst att du skickar in ett skriftligt klagomål. Så snart vår klagomålsansvarig tagit emot ditt klagomål blir du kontaktad av denne. Vår klagomålsansvarige kommer att utreda ärendet och därefter kommer du att kontaktas snarast möjligast, dock senast två (2) veckor från det att du framställde ditt klagomål, för att du ska få ett besked. Om det inte är möjligt att lämna ett besked inom två veckor kommer du i vart fall att informeras om den fortsatta handläggningen och när du eventuellt kan förväntas ett slutgiltigt besked.Är du konsument kan du även få hjälp hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.
Tvistlösning 

Om tvist uppstår med anledning av uppdraget till försäkringsförmedlaren, ska denna prövas av allmän domstol [alt. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut]. Du har alltid rätt att få tvisten prövad av Allmänna reklamationsnämnden].