Ansvarsförsäkring - Hjerta

Ansvarsförsäkring

Om Svenska Finans och försäkringsteamet AB uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt lag om försäkringsförmedling (SFS 2005:405) är Svenska Finans och försäkringsteamet AB ersättningsskyldig för skada som därigenom drabbar Kunden. Om Kunden vill göra anspråk på skadestånd måste förmedlaren underrättas om det inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

Svenska Finans och försäkringsteamet AB:s skadeståndsskyldighet begränsas vid varje skada till det belopp som utgår ur meddelad obligatorisk ansvarsförsäkring.