Tillfällig avbrottsförsäkring - Hjerta

Tillfällig avbrottsförsäkring

Tillfälligt idrottsavbrott

Om du har varit skadad eller sjuk och efter karenstiden inte kan delta i en match eller tävling på grund av arbetsoförmåga, betalar försäkringsbolaget ut månadsersättning. Då måste du lämna ett läkarintyg som styrker att du är arbetsoförmögen.

Arbetsoförmåga börjar den dag försäkringsfallet inträffar och pågår till och med den dag du är fullt arbetsför. Karenstid är den tid arbetsoförmåga ska pågå, innan du har rätt till ersättning, vanligtvis 30, 60 eller 90 dagar. Högsta möjliga ersättning är 12 månader utöver karenstiden.
Försäkringsgivare är Folksam.