Bestående avbrottsförsäkring - karriärstopp - Hjerta

Bestående avbrottsförsäkring – karriärstopp

Om du blir varaktigt arbetsoförmögen inom två år från det att försäkringsfallet inträffat, betalar  försäkringsbolaget ut ersättning.

Två olika läkare ska styrka genom intyg att du är varaktigt arbetsoförmögen. Försäkringsbolaget utser en av dessa.

Försäkringsbeloppen minskas (utan att detta påverkar premien) med 

- 20 procent om du fyllt 31 år vid försäkringsfallet,
- 40 procent om du fyllt 32 år,
- 60 procent om du fyllt 33 år
- och med 80 procent om du fyllt 34 år.

Om du fyllt 40 år utbetalas inget försäkringsbelopp.

Ersättningen utbetalas tidigast ett år från försäkringsfallet med 50 procent av försäkringsbeloppet. Den återstående delen utbetalas ett år efter första utbetalningsdagen.

Efter att du fått ersättning för bestående idrottsavbrott, kan du inte komma tillbaka till idrott på tävlingsnivå
högre än regions-, distrikts-, korp- eller motionsnivå.

Om du gör det, kan du bli skyldig att betala tillbaka utbetald ersättning.

Försäkringsgivare är Folksam.