Personuppgiftsklausul - Hjerta

Personuppgiftsklausul

Hantering av personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur och varför SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan behandlar personuppgifter om sina kunder.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som lever, t.ex uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller online identifikationer.

SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare. Till exempel för att kunna göra en bedömning av om en viss lösning passar kund.

SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan behandlar alltid personuppgifterna i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.

Det är inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Detta gäller både SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan och kunderna.

Om SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan upptäcker en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan detta till kunden i enlighet med dataskyddsregelverket.

Varför och hur behandlar SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan personuppgifter?

Syftet med SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan behandling av kundens personuppgifter är att identifiera kunden och uppfylla SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan försäkringsförmedlingsuppdrag. SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan använder endast system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter.

Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan system och alla hos SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan omfattas av tystnadsplikt.

Vilka personuppgifter behandlar SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan?

Uppgifter som SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan behandlar kan kategoriseras enligt följande:

Administrativa uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer

Uppgifter om kundens behov av försäkring

o Ekonomisk situation

o Arbetssituation

o Familjesituation

o Målsättningar

o Försäkringsskydd

o Finansiella placeringar

o Känsliga personuppgifter vid hälsodeklaration

o Uppgifter om allmän pension

o Uppgifter om tjänstepension

Personuppgifter som syftar till att uppfylla kraven i lagen om undvikande av penningtvätt {ta bort om ni inte omfattas av penninngtvättsreglerna}. Information som är nödvändig för att utföra kontroll mot EU:s sanktionslistor.

Vilka behandlingsgrunder använder vi?

Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdrag SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan har. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för behovsanalys och liknande.

{Om uppdrag innebär att SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan ska behandla hälsoinformation eller andra känsliga personuppgifter om kund, kommer SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan före behandlingen att inhämta kunds samtycke. Detta kan när som helst dras tillbaka, och behandlingen av personuppgifterna upphör. Behandlingen av personuppgifter som ägde rum när samtycket var aktivt kommer inte att påverkas av återkallandet. SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan kommer emellertid att radera de aktuella personuppgifterna om det saknas laglig grund för att fortsätta lagringen.

Vem levererar SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan personuppgifter till?

Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt. Om det är nödvändigt för SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan. Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.

Marknadsföring

SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan kan komma att behandla kunders personuppgifter för att marknadsföra produkter och tjänster via post eller telefon i den mån SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan bedömt att sådan rätt föreligger efter genomförd intresseavvägning. Detta gäller endast om inte kund meddelat SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan att kunden inte önskar bli mottagare av sk. direktmarknadsföring.

Hur länge lagrar SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan personuppgifter om kunderna?

SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Enligt lagen om försäkringsförmedling samt lagen om försäkringsdistribution måste dock uppgifterna sparas i 10 år efter det senaste förmedlingstillfället enligt preskriptionsbestämmelserna i dessa lagar. Den personliga informationen kommer därefter att raderas omedelbart.


Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan använder sig av, vilka uppgifter om kund som SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.

Kund kan kräva att SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Kund har också rätt att kräva att SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan flyttar över sådana personuppgifter som behandlas och lagras till exempelvis en annan förmedlingstjänst via kund.

Rätten till överföring förutsätter dock att SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund eller för att uppfylla SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan uppdrag (avtal). Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat. Om SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan har lämnat ett råd till kund kan kund inte begära att en sådan uppgift ska överflyttas till någon annan via kunden.

Kontaktinformation

Data Protection Officer (DPO):

Om kund har frågor om hur SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan personuppgiftsansvarig via e-post: jenny.staring@hjerta.se

DPO är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies

På SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan hemsida framgår hur SF Insurance Group AB/ Hjerta Kristianstad Östra Storgatan hanterar cookies enligt vid var tid gällande policy.