Skatter - Hjerta

Skatter

Inför en återflytt

Den aspekt som kanske ger mest oro vid en återflytt är Sveriges höga skattetryck, och därmed risken att drabbas av en skattechock.

Ta ett möte med oss om du vill vara säker på att minimera din skatt så långt det är möjligt.

Obegränsad och begränsad skattskyldighet

Om en persons hemvist är i Sverige gäller obegränsad skattskyldighet vilket innebär att såväl svenska som utländska inkomster skall beskattas i Sverige . Om hemvisten inte är i Sverige kan ändå en del av en persons inkomster beskattas i Sverige. Detta blir aktuellt om inkomsten har anknytning till Sverige. Exempel på detta kan vara inkomst av tjänst eller fastighet i Sverige.

Hemvist och väsentlig anknytning

En person anses ha sin hemvist i Sverige om personen har sin bosättning i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Att stadigvarande vistas är inte ett exakt definierat begrepp. En grundregel är att upp till sex månader under en tolvmånadersperiod kan man vistas i Sverige.

Väsentlig anknytning är ett än mer snårigt begrepp och en bedömning görs utifrån diverse förhållanden och omständigheter som vägs in i bedömningen. Exempel på dessa är följande:

  • Svenskt medborgarskap
  • Tidigare bosättning i Sverige
  • Aktivt ekonomiskt engagemang i Sverige
  • Avsaknad av fast bosättning utomlands
  • Familj i Sverige

Dubbelbeskattning

Vid återflytt till Sverige finns risk att en person måste betala skatt i både Sverige och det land som han/hon flyttat ifrån. För att undvika detta har Sverige tecknat avtal med ett antal länder som reglerar detta, så kallade dubbelbeskattningsavtal. Avtalen omförhandlas löpande och nya tillkommer varför det är viktigt att kontrollera reglerna med det aktuella landet innan en flytt tillbaka till Sverige. Vanligast är att avtal bygger på credit-metoden, vilket innebär att den skatt som betalas i ett land får räknasav i det andra landet. En annan metod som är mindre vanlig i Sverige är exempt-metoden, som innebär att vissa inkomster inte beskattas men att dessa istället läggs på övrig inkomst vilket höjer progressionen för denna.

Källskatt

Avtal har de sista åren slutits med länder som inte lämnar ut information om sparare, exempelvis Luxemburg och Schweiz . Dessa avtal innebär att sparare som inte vill uppge sin identitet betalar så kallad källskatt på avkastningen. Källskatten skall öka från 15% till 35% över tid, och fördelas med 75% till landet där spararen har sin hemvist och 25% till det land som tar ut källskatten. Det är bra att uppdatera sig inom detta område då införandet av dessa regler är en process som pågår och därmed kan komma att förändras eller fördröjas.

Nya regler om arvs- och gåvoskatt

Från och med 1 januari 2005 har arvs- och gåvoskatten slopats i Sverige. Detta innebär bland annat att placeringsformer som tidigare var fördelaktiga inte längre fyller något syfte. Exempel på detta är bland annat kapitalförsäkringar har tidigare använts flitigt.