Försäkring och Pension - Hjerta

Försäkring och Pension

Privata försäkringar

Stora besparingar har genomförts under de senaste decennierna som påverkat de sociala förmånerna i Sverige negativt. Det är därför viktigt att se över sina försäkringar vid hemkomsten och teckna försäkring för utökat sjukvård och/eller livförsäkring om detta är nödvändigt.

Försäkring och förmögenhetsskatt

För de som betalar förmögenhetsskatt på sitt kapital har tidigare kapitalförsäkringar varit intressanta då de varit undantagna från denna beskattning.

Sedan 1997 är detta inte längre fallet, utom för tidigare tecknande försäkringar. Dock har en ny försäkringsform skapats i årsskiftet 2004/2005 som är ett intressant alternativ. Placeringen är lik kapitalförsäkring till sin form, men befriad från förmögenhetsskatt, och har dessutom en lägre löpande skatt än kapitalförsäkring. Denna försäkring kan dock utbetalas först från 55 års ålder, i likhet med en pensionsförsäkring.

Socialförsäkring

Om det svenska systemet

Det svenska socialförsäkringssytemet har genomgått förändringar och från och med år 2001 gäller en ny socialförsäkringslag. Förmånerna är i den nya lagen uppdelade arbetsrelaterade och bosättningsrelaterade förmåner och medborgarskap är inte längre ett krav. De förmåner som är arbetsrelaterade är bland annat inkomstrelaterade pensionsförmåner, sjukpenning och sjuk- och tandvård.

EU-regler vid återflytt

För den som återflyttar till Sverige är det viktigt att se till att de förmåner som sparats ihop i andra länder tillgodoräknas i så stor omfattning som möjligt. För flytt inom EU är detta något som låter sig göras i stor utsträckning då omfattande regler finns för att överföra förmåner inom unionen. Allmänt skall den person som är medborgare i ett EU-land och är bosatt i annat EU-land få tillgång till samma sociala förmåner som landets egna invånare. Om så är nödvändigt är det även möjligt att räkna ihop tid inom försäkringssystem i olika EU-länder. Blanketter för att intyga försäkringskassetillhörighet, intjänad tid och andra intjänade förmåner kan erhållas från respektive EU-lands försäkringsmyndighet

Allmän pension i Sverige

Ett reformerat svenskt pensionssystem har införts och trädde i kraft fullt ut från och med år 2003. Det nya systemet baserar pensionen på en persons hela livsinkomst och inte som tidigare endast på de 15 bästa åren. En annan förändring är att 2,5% av det pensionsgrundande beloppet placeras i en fond som personen själv väljer. Vid pension betalas sedan det innestående beloppet ut. Med bakgrund av detta är det av stor vikt att gå igenom sin situation vid återflytten, och teckna tilläggsförsäkringar om detta krävs för att den framtida pensionen skall bli tillräckligt hög.