VP - Hjerta

Hjerta Invest

HJERTA INVEST, ETT SÄRSKILT FÖRETAGSNAMN FÖR EAST CAPITAL FINANCIAL SERVICES AB, GER GENOM ANKNUTNA OMBUD RÅDGIVNING PÅ DINA VILLKOR, VI HJÄLPER DIG TILL BÄTTRE EKONOMI OCH HÖGRE LIVSKVALITET.

VILKA VI ÄR
Hjerta Invest är en del av East Capital Group och ägs till etthundra procent (100%) av East Capital Holding AB. East Capital Group är en oberoende koncern som erbjuder ett antal strategier och specialistområden inom aktiv förvaltning av aktier, räntepapper och fastigheter. Förvaltarna arbetar enligt ett tydligt ESG-ramverk och drar även nytta av gruppens skala och samlade styrkor.

East Capital Group bedriver investeringsverksamhet med fokus på aktiv förvaltning och ansvarsfullt ägande. Huvudverksamheterna utgörs främst av fondförvaltaren East Capital Asset Management som är specialiserad på tillväxt- och frontiermarknader, samt Espiria Kapitalförvaltning som förvaltar aktier och räntor i fonder med nordiskt och globalt fokus. I gruppen finns även ett värdepappersbolag som erbjuder depålösning, investeringsrådgivning genom anknutna ombud och kontohållning. East Capital grundades i Sverige 1997 och har kontor i Dubai, Hong Kong, Luxemburg, Moskva, Oslo, Stockholm och Tallinn.
Här redovisas hur Hjerta Invest är organiserat, vilka som sitter i styrelsen, vem som är VD samt vilka som är ledande befattningshavare i bolaget.

Styrelseinformation
Styrelsens uppdrag är att för aktieägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna för perioden från årsstämman fram till och med nästa årsstämma. Styrelsearbetet styrs huvudsakligen av styrelsens antagna arbetsordning som närmare beskriver styrelsens arbetsuppgifter, ansvarsfördelning inom styrelsen samt formen för styrelsesammanträden. Styrelsens består av fyra ledamöter med styrelseordförande inkluderad. En av styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget.

När Bolaget tillsätter nya styrelseledamöter vänder sig Bolaget till nätverk och/eller externt rekryteringsbolag. Ytterligare information om styrelseledamöterna inklusive information om andra styrelseuppdrag finns tillgängligt på Bolagets hemsida.
 
STYRELSE OCH VD

Peter Elam Håkansson – Ordförande

Peter Elam Håkansson är ansvarig för investeringsverksamheten på East Capital. Han har tilldelats guldstjärna som bästa fondförvaltare från Morningstar och Dagens industri fem gånger, samt mottagit ett stort antal fondutmärkelser från Lipper för framgångsrik fondförvaltning tillsammans med sina mångkulturella team i Hongkong, Dubai, Moskva och Stockholm. Under perioden 2000-2009 var East Capital Ryssland, bolagets flaggskeppsfond, den publikt handlade fond i världen som visat bäst avkastning, 1565% i USD (källa: Morningstar).

Peter är styrelseledamot i ett antal East Capital-bolag, liksom i Atlantic Grupa i Kroatien samt i Bonnier Business Press och Inter Peace Sweden. Han är också styrelseordförande i Swedish Music Hall of Fame.

Innan Peter grundade East Capital hade han en rad ledande befattningar på Enskilda Securities i London, Paris och Stockholm. Hans senaste uppdrag var som aktiechef och chef för omvärldsanalys.

Peter har en magisterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm, och har också studerat vid l’EDHEC i Lille. Han talar svenska, engelska och franska.

 

Albin Rosengren – Styrelseledamot

Albin Rosengren började arbeta på East Capital under 2001 som analytiker. Han har sedan 2004 arbetat som försäljningschef med utveckling av gruppens globala distributionsstrategier vilka består av en blandning av direktkunder, tredjepartskanaler och topprankade institutioner.

Albin har en examen från Handelshögskolan i Stockholm, har studerat ekonomi och ledarskap vid Lunds universitet samt vid London School of Economics.

 

Fredrik Boheman – Styrelseledamot

Fredrik Boheman har arbetat inom SEB i mer än 30 år på olika positioner och varit medlem av bankens koncernledning. Fredrik har bland annat arbetat i Brasilien, Hong Kong och Tyskland mestadels inom Storföretags divisionen. Under åren 2006 -2010 var han ansvarig för SEBs Fond och Private Banking och division. Fredrik Boheman har studerat vid Uppsala Universitet och har en MA från Johns Hopkins University.

 

Torbjörn Odenhagen – Styrelseledamot och VD

Torbjörn Odenhagen har arbetat inom East Capital koncernen sedan 2005 på olika positioner, bland annat inom Sales, Private Equity and Real Estate, Product Management samt senast som VD för värdepappersbolaget East Capital AB och gruppens direktkundsverksamhet East Capital Direct. Sedan oktober 2019 är han verkställande direktör för värdepappersbolaget East Capital Financial Services AB.

Tidigare har Torbjörn Odenhagen arbetat som analytiker på fastighetrådgivaren Bjurfors & Thörner i Stockholm. Han har en Civilingenjörsexamen från KTH och reservofficersexamen från Officershögskolan. Swedsec licensierad.

Hjerta Invest, East Capital Financial Services AB:s (Hjerta Invest) verksamhet är föremål för en omfattande reglering – såväl extern som intern. Syftet är att du som kund alltid ska vara trygg.

Tillstånd från Finansinspektionen

Hjerta Invest (East Capital Financial Services AB), org.nr. 556988-2086, står under tillsyn av Finansinspektionen. Finansinspektionen är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden.

Hjerta Invest har Finansinspektionens tillstånd att dels bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Hjerta Invest har följande tillstånd:

2016-06-20 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.

2016-01-12 Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument

2016-01-12 Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag

2016-01-12 Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument

2016-01-12 Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument

För kontroll eller frågor om tillstånden, vänligen kontakta:

Finansinspektionen
Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Besöksadress: Brunnsgatan 3, Stockholm
E-post: finansinspektionen@fi.se
Hemsida: www.fi.se
Telefon: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35


Anknutna ombud
Hjerta Invest har utsett ett flertal bolag som anknutna ombud avseende investeringsrådgivning. De anknutna ombuden är antingen fysiska eller juridiska personer som har träffat avtal om att för Hjerta Invests räkning (i) marknadsföra s.k. investerings- eller sidotjänster, (ii) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument och (iii) tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instrument. Ett anknutet ombud är att anses som en del av Hjerta Invests egna verksamhet och personal, vilket bl.a. innebär att Hjerta Invest är ansvarig för ren förmögenhetsskada som ett anknutet ombud genom den egna verksamheten uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar dig som kund.

Följande bolag är anknutna ombud till Hjerta Invest:

Org nr           Bolagsnamn
5563046290, Europeiska Investeringsrådgivarna AB
5563679942, Svenska Finans- & Försäkringsteamet AB
5566391966, Norrfinans Livförsäkringar AB
5567092233, Solvum Fond & Försäkring AB
5568173487, SF insurance Group AB
5590437595, Göteborg Wealth Management AB
5566897939, Svenska Försäkring & Kapital AB
5568514144, Försäkring & Placering i Stockholm AB
5566089560, Globala Försäkringsmäklare i Europa AB
5566370697, Luxor Finans AB
556506-1263, R.P.A. Försäkringsmäkleri Roger Pettersson AB
969741-8896, Trygghet & Finans i Norrköping Handelsbolag


För kontroll vilka bolag som är anknutna ombud, vänligen kontakta:

Bolagsverket
Allmän adress: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Hemsida: www.bolagsverket.se
Telefon: 0771-670 670
Fax: 060-12 98 40

Omfattande reglering
Hjerta Invest (East Capital Financial Services AB:s) verksamhet är föremål för en omfattande reglering – såväl extern som intern. Syftet är att du som kund alltid ska vara trygg.

Licensierade rådgivare
Samtliga rådgivare som är verksamma i Hjerta Invest som anknutna ombud är licensierade av SwedSec eller InsureSec. Både två tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. För ytterligare information hänvisas till www.swedsec.se och www.insuresec.se.

Lämpliga rekommendationer
Regelverket ställer krav på att investeringsrådgivare alltid ska lämna lämpliga råd till kunden. Regelverket ställer även krav på att dokumentera varje råd som har lämnats till kunden och skälen för varje råd. Dokumentationen skall vara utformade på ett sådant sätt att det tydligt framgår att varje lämnat råd är lämpligt för kunden.

Ett värdepappersbolag ska enligt 9 kap 23 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”värdepappersmarknadslagen”) när det tillhandahåller investeringsrådgivning inhämta nödvändiga uppgifter från kunden om dennes kunskaper och erfarenheter av finansiella instrument samt om dennes ekonomiska situation och mål med investeringen, så att bolaget kan rekommendera kunden de tjänster och instrument som är lämpliga för denne. Uppgifterna om kundens ekonomiska situation och investeringsmål ska ge tillräckligt underlag för att värdepappersbolaget ska kunna bedöma och särskilt beakta kundens risktolerans och möjlighet att klara av förluster.

Med kundens mål med investeringen avses hur länge kunden önskar inneha investeringen, kundens riskvilja och riskprofil samt syftena med investeringen.

 
Statlig insättningsgaranti och investerarskydd
Information om insättningsgaranti enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Den statliga insättningsgarantin omfattar inlåning (likvida medel) på konto. I Hjerta Invest omfattar garantin likvida medel på depå och Investeringssparkonto enligt beslut av Riksgälden, eftersom kundernas likvida medel finns på klientmedelskonton hos Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Den statliga insättningsgarantin gäller däremot inte för medel på vissa konton med speciella villkor, till exempel konton för individuellt pensionssparande (IPS). Pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och kapitalpensionsförsäkring omfattas inte heller av den statliga insättningsgarantin. För vidare information om dessa produkter se respektive produkts förköpsinformation eller villkor.

Den statliga insättningsgarantin innebär att om en bank försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken på konton som omfattas av garantin. Ersättningen uppgår till högst 950 000 kronor.

Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för insättningar kopplade till vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, erhållet avgångsvederlag och erhållen försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder, alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner och statliga myndigheter.

För ytterligare information hänvisas till www.insattningsgarantin.se

 
Investerarskydd
För värdepapper i Investeringssparkonto (ISK) och Hjerta Invest Depå gäller det statliga investerarskyddet vilken ger dig ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kronor.

En investerare som vill ha ersättning enligt det statliga investerarskyddet skall framställa sitt krav till garantimyndigheten senast ett år från dagen för konkursbeslutet. Garantimyndigheten skall betala ut ersättning till en investerare snarast möjligt men senast två veckor efter det att ersättningen slutligt har fastställts.

För ytterligare information hänvisas till www.riksgalden.se
ANSVARSFÖRSÄKRING
Även om Hjerta Invest har som målsättning att du som kund alltid ska vara nöjd med den service och de tjänster som Hjerta tillhandahåller, vill vi att du som kund alltid ska känna dig trygg med att Hjerta Invest kan ersätta dig vid eventuell skada. Hjerta Invest innehar ansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget Zurich, vilket innebär att våra kunder inte riskerar att bli utan ersättning till följd av skada som Hjerta Invest har vållat, på grund av bristande betalningsförmåga eller betalningsvilja. Eventuell ersättning till följd av skada utbetalas i sådana fall ur Hjerta Invest:s försäkring.

Avtalsvillkor

Hjerta Invest (East Capital Financial Services AB)

Hjerta Invest tillämpar följande villkor;

 1. Allmänna Villkor – Hjerta Invests Investeringstjänster
 2. Allmänna villkor – Hjerta Invests Erbjudande och Avgifter
 3. Information – Hjerta Invest samt dess tjänster
 4. Avtal – Hjerta Invest Investeringstjänster
 5. Avtal – Hjerta Invest Depå BAS
 6. Avtal – Hjerta Invest Depå PREMIUM
 7. Allmänna Villkor – Hjerta Invest ISK
 8. Information – Hjerta Invest ISK
 9. Avtal – Hjerta Invest ISK BAS
 10. Avtal – Hjerta Invest ISK PREMIUM
 11. Avtal – Hjerta Invest PREMIUM + PORTFÖLJFÖRVALTNING
 12. Bilaga – Information – Egenskaper och Risker
 13. Bilaga – Information – Kundkategorisering


I anslutning till att Du får rådgivning får Du ett ”prisblad”, som utgör prislista för ett antal tjänster, och annan kompletterande information som kan utgöra bilagor till ovannämnda avtal. Vi säkerställer att Du får tillgång till och god insyn i alla tillämpliga villkor.


Anknutna ombud


Allmänna villkor för Hjerta investeringstjänster tecknas mellan Dig som kund och det bolag som tillhandahåller rådgivning till Dig. Information om vilka allmänna villkor som gäller för det bolag som Du ingått avtal med utfås därför på begäran från respektive bolag.


Kundkännedom


Varje kund är, enligt regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, skyldig att tillse att uppgifter lämnas i samband med rådgivningen.

Riskhantering

Bolaget ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med. Vidare ska Bolaget anta aktuella och lämpliga riktlinjer och rutiner för riskhantering i syfte att identifiera de risker som finns i dess verksamhet, metoder och system, samt vid behov fastställa den risknivå som kan accepteras. Bolaget har därför antagit riktlinjer för riskhantering och riskkontroll som identifierar och hanterar de risker Bolaget är exponerat mot. Riktlinjerna utvärderas och uppdateras minst årligen samt vid behov.

Bolagets funktion för riskkontroll (”Riskkontrollfunktionen”) stödjer Bolaget i arbetet med riskhanteringen. Det åligger även Riskkontrollfunktionen att löpande kontrollera att Bolagets arbete med att identifiera och minimera risker är tillfredsställande och ändamålsenlig. VD informerar och konsulterar löpande Riskkontrollfunktionen i allt väsentligt som rör verksamheten och som kan ha betydelse för funktionens fullgörande av sin roll.

Riskhanteringssystem

Bolagets riskhanteringssystem utgör ett verktyg för att kontinuerligt utvärdera och bedöma de risker som Bolaget ägnar sig åt i verksamheten. Riskhanteringssystemet är en del av Bolagets kontrollmiljö och är en integrerad del av Bolagets beslutsprocesser samt bidrar till att målen för Bolagets verksamhet kan uppnås med en lägre risk.

Riskhanteringssystemet innehåller de strategier, processer och rapporteringsrutiner som är nödvändiga för att fortlöpande kunna identifiera, mäta, hantera, kontrollera och rapportera de risker som verksamheten är förknippad med. Bolaget har infört och inför löpande de metoder och rutiner som krävs för att hantera de risker som hänför sig till Bolagets verksamhet.

Bolagets riskhanteringssystem är utformat för att tillmötesgå interna behov samt externa regelverk. De huvudsakliga beståndsdelarna i Bolagets riskhanteringssystem är

 • Oberoende Riskkontrollfunktion
 • Interna regler för hantering av risk
 • Organisation och ansvar
 • Principer och mål för att styra och hantera risker inklusive riskaptit och risktolerans
 • Process för intern kapital och likviditetsutvärdering (IKLU)
 • Rapporteringsrutiner
 • Riskhanteringsprocessen
 • Riskmätningsmetoder


Riskaptit

Bolagets affärsverksamhet har en stark kultur som betonar en låg riskprofil med begränsat risktagande som kan motiveras i affärsbeslut och kalkylerad lönsamhet. Riskhanteringen karakteriseras av förebyggande åtgärder som syftar till att förhindra eller begränsa risker och skadeverkningar.


Tre försvarslinjer

Bolagets riskhantering följer roll- och ansvarsfördelningen enligt de tre försvarslinjerna:

Första försvarslinjen avser alla riskhanteringsaktiviteter som utförs av ledning och personal i linjearbete. Den dagliga hanteringen av operativa risker ska ske ute i verksamheten, då verksamheten som tar risken även äger risken. Alla anställda har ett eget ansvar att bidra till en god riskkultur genom att efterleva Bolagets Riskpolicy och övriga delar av det interna regelverket avseende Bolagets system för riskhantering.

Andra försvarslinjen avser Risk- och Compliancefunktionen, som ska stödja och kontrollera första försvarslinjens arbete med riskhantering och regelefterlevnad. Riskkontrollfunktionen genomför kontroller av att det finns en riskmedvetenhet och acceptans för att hantera risker på daglig basis. Funktionen agerar även stödjande och arbeta för att verksamheten har de verktyg, system och rutiner som krävs för att upprätthålla den löpande hanteringen av risker.

Tredje försvarslinjen avser funktionen för internrevision som genomför oberoende och regelbunden översyn av förvaltning, processer och system av interna kontroller, dvs. ett granskningsarbete av första och andra försvarslinjen.  


Styrelsens principer och mål för att styra och hantera risker

Bolaget ska hantera och utvärdera sin exponering mot samtliga risker som verksamheten är utsatt för i enlighet med följande principer:

 • En sund risk-kultur tillsammans med en hög riskmedvetenhet ska eftersträvas inom hela Bolaget.
 • Varje medarbetare ska ha en god förståelse för den egna verksamheten och de risker som är förknippade med denna.
 • Bolagets affärsidé, vision samt värderingar ska vara utgångspunkter i riskhanteringen.
 • Det ska finnas tydliga och dokumenterade interna rutiner och kontrollsystem, vilka inkluderar ansvar och befogenheter.
 • Nya eller förändrade tjänster, produkter eller andra verksamhetsförändringar ska prövas enligt en av VD dokumenterad process (NPAP, New Product Approval Process).
 • Mätmetoder och systemstöd ska vara anpassade till verksamhetens behov, storlek och komplexitet.
 • Incidentrapportering ska ske regelbundet enligt dokumenterad process.
 • Tillräckligt med resurser och kompetens ska finnas för att uppnå önskad kvalitet i både affärsaktiviteter som i kontrollaktiviteter.
 • Både dokumenterade och kommunicerade beredskaps- och kontinuitetsplaner ska finnas till hands.
 • Riskkontrollfunktionen ska vara oberoende och inneha ansvaret över att löpande identifiera och följa upp de risker som Bolaget är eller kan komma få exponering mot.
 • Det ska finnas en återhämtningsplan som ska fastställas av styrelsen årligen.


Riskkontrollfunktionens organisation

Riskkontrollfunktionen är en oberoende funktion från affärsverksamheten. Den är ett stöd för styrelse, VD och ledning i dess arbete med att säkerställa en god och ändamålsenlig riskhantering och riskkontroll.

Riskkontrollfunktionen arbetar självständigt, riskbaserat och ska vara organisatoriskt placerad under VD och rapportera direkt till styrelse. VD utser en ansvarig för Riskkontrollfunktionen.

För att funktionen ska kunna fullgott genomföra sitt uppdrag och uppehålla sitt ansvar ska funktionen tilldelas tillräckliga resurser, information och kompetens.  Riskkontrollfunktionen ska även ha rätt att få utföra de kontroller och uppföljningar som är nödvändiga för att säkerställa att Bolaget har en god och ändamålsenlig riskhantering.


Rapportering

Rapporteringsstrukturen är uppbyggd på så sätt att det säkerställs att styrelse och ledning får en samlad rapportering av alla Bolagets väsentliga risker. Det finns även rutiner för att hantera och agera utifrån den information som ges i rapporterna.

I samband med Bolagets kvartalsvisa styrelsemöten rapporterar Riskkontrollfunktionen skriftligen till Bolagets styrelse och VD.

VD informerar styrelsen om alla väsentliga förändringar av eller undantag från beslutade instruktioner som styr utformningen och användningen av riskmätningsmetoder.

Risktagare och ägare av risk i verksamheten rapporterar omedelbart och informerar Riskkontrollfunktionen vid väsentliga förändringar eller avvikelser som kan leda till en förändrad riskbild eller förhöjd kostnad.

Säkerheten är väldigt viktigt för Hjerta, vad gäller flera aspekter. En är penningtvätt och terrorismfinansiering.


Vad är penningtvätt och penningtvättslagen?

Kriminella verksamheter försöker använda finansiella system för att göra så att pengar tjänade på illegal verksamhet kan redovisas öppet. Det kan vara pengar från narkotikabrott, smuggling, rån, bedrägerier, barnsexhandel, vapenhandel med mera.

Alla finansiella företag i EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. Den svenska penningtvättslagen grundar sig på ett EU-direktiv. Penningtvättslagen innebär att Hjerta måste göra en bedömning av risken att användas för penningtvätt. Hjerta ska ha god kunskap om sina kunder och deras affärer, bolaget ska dessutom förstå syftet med affärsförhållandet och med kundens transaktioner.


Vi måste ställa frågor till dig

För att leva upp till penningtvättslagen måste vi ibland ställa kompletterande frågor till dig. Här beskriver vi olika förhållanden eller händelser som gör att vi måste vara mer uppmärksamma.


Kundkännedom

En del i vårt säkerhetsarbete är att du som kund alltid måste vara identifierad när du gör ärenden hos oss. När du gör ärenden via internet/app behöver du identifiera dig med hjälp av BankID. Vid rådgivning görs också alltid ID-kontroll. Om du vill genomföra en transaktion eller när du efterfrågar en ny tjänst kan du som är befintlig kund bli ombedd att uppvisa giltig ID-handling och svara på ytterligare frågor.

Du som företräder ett företag eller är egen företagare måste kunna visa upp giltig id-handling och visa att du har rätt att företräda företaget. Hjerta behöver också veta vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur företaget kommer att använda Hjertas tjänster.


Transaktioner

När du vill teckna en produkt, göra en inbetalning eller annan transaktion kan du behöva svara på frågor och visa ID-handling om din rådgivare frågar efter det. Om en rådgivare inte förstår syftet med en transaktion eller inte förstår varifrån pengarna kommer så är han eller hon skyldig att fråga. Du som kund ska även vara beredd att uppvisa kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.


Politically exposed person (PEP)

Enligt penningtvättslagen måste vi Hjerta känna till om du har en hög politisk post eller hög befattning inom staten, ingår i ledningen i en internationell organisation, eller om du är närstående (familj eller nära medarbetare) till någon som har en sådan tjänst. Med anledning av detta krav kommer vi att behöva ställa ett antal frågor i samband med att du tecknar en produkt och/eller tjänst.


I vissa fall får Hjerta inte utföra tjänsten

Om du inte kan visa giltig ID-handling eller inte kan identifiera dig på telefon eller internet så kan Hjerta i många fall inte utföra den önskade tjänsten. Om rådgivaren hos oss inte följer penningtvättslagen kan Hjerta drabbas av sanktioner från Finansinspektionen. Det är också viktigt för Hjerta att göra allt i vår makt för att undvika att vår verksamhet och det finansiella systemet utnyttjas för brottsliga aktiviteter.

Om Hjerta misstänker penningtvätt kommer detta rapporteras till Finanspolisen, en särskild enhet inom Polismyndigheten.

Hjerta Invest eftersträvar att upprätthålla en hög servicenivå och klagomål är därför något vi tar på största allvar. Är du i något avseende missnöjd med vår hur vi har hanterat ditt ärende ber vi dig att i första hand kontakta din rådgivare.

Kvarstår ditt missnöje efter sådan kontakt ber vi dig att ta ärendet vidare till funktionen klagomålsansvarig. Vi ber dig att framställa ärendet skriftligen enligt något av nedanstående:

Via brev till:

Hjerta Invest
East Capital Financial Services AB
Box 1364

111 93 Stockholm

Telefon: 08-509 00 710


Eller via e-post till:

klagomal@hjertainvest.se


Hantering av klagomål

Hjerta Invest arbetar alltid för att tillhandahålla lämpliga råd och föredömlig service till varje kund. Om du av någon anledning är missnöjd med den rådgivning som du har fått, vänligen framför omgående dina synpunkter till din rådgivare i första hand och Hjertas Invest:s kundtjänst i andra hand. Om du anser att rådgivaren/kundtjänst inte hanterar ditt ärende på ett bra sätt kan du framföra ett skriftligt klagomål till Hjerta Invest:s klagomålsansvarige. Sådana klagomål besvaras skriftligt och snarast möjligt. Om Hjerta Invest inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar får du information om handläggningstiden.

Om missnöje kvarstår efter beslut från vår klagomålsansvarige kan juridisk vägledning erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller av Allmän domstol.


Extern vägledning

Om du önskar oberoende extern vägledning kan du vända dig till Konsumenternas Bank och finansbyrå (telefon 08-24 30 85 eller www.konsumentbankbyran.se) eller till konsumentvägledningen i din kommun (mer information: www.konsumentverket.se).

Om vi efter handläggning av ditt klagomål skulle avvisa hela eller delar av ditt krav har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol för prövning.


Kontroll av Hjerta Invest tillstånd

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se


Kontroll av Hjerta Invests ansvarsförsäkring

Zürich Försäkring:
Postadress: Zuerich-Huset Linnégatan 5 P.O. Box 5069
102 42 Stockholm

Hemsida: nordic.zurich.com • E-post: nordic@zurich.com
Telefon: 08 – 579 33 000
 

JURIDISK VÄGLEDNING
 
KONSUMENTERNAS BANK- OCH FINANSBYRÅ
Konsumenternas Bank- och finansbyrå bjuder kostnadsfri och opartisk vägledning.
Telefon: 08-24 30 85
www.konsumentbankbyran.se

 
KOMMUNERNAS KONSUMENTVÄGLEDNING
Konsumentvägledaren i er hemkommun ger råd i enskilda tvister och ärenden. Konsumentvägledarna arbetar i nära kontakt med Konsumentverket.
Telefon: Kontakta konsumentvägledaren i er hemkommun
www.konsumentvagledare.konsumentverket.se

 
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN)
ARN är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt – och utan avgift för parterna – pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.
Telefon: 08-555 017 00
www.arn.se
 

RÄTTSLIG PRÖVNING

SVERIGES DOMSTOLAR
Domstolsverket är en serviceorganisation för domstolarna i Sverige.
Telefon: 036-15 53 00
E-post: domstolsverket@dom.se
www.dom.se

 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Hjerta Invest är registrerat i Stockholm. Därför skall Stockholms Tingsrätt kontaktas i första hand vid önskemål om rättslig prövning.
Telefon: 08-657 50 00
www.stockholmstingsratt.se

Vi på Hjerta Invest tar din personliga integritet på stort allvar och en hög nivå av dataskydd är alltid prioriterad (vi skulle t.ex. inte sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Integritetspolicy