Förköpsinformation försäkringsdistribution Harlin & Görsson AB

Tillstånd och tillsyn
Harlin & Görsson AB (Verkar utåt under namnet Hjerta Småland), nedan kallat Bolaget, är en försäkringsförmedlare med tillstånd och under tillsyn av Finansinspektionen, se kontaktuppgifter nedan. Bolaget har rätt att distribuera alla slags livförsäkringar, samt är registrerat hos Bolagsverket. Bolagets tillstånd kan kontrolleras i Bolagsverkets register, se kontaktuppgifter nedan. Vidare står Bolaget under tillsyn av Konsumentverket, se kontaktuppgifter nedan, avseende marknadsföring och reklam.
Att anställda försäkringsförmedlare hos Bolaget har rätt att distribuera försäkringar samt vilken typ av försäkringar det gäller kan kontrolleras hos Finansinspektionen.

Vägledning
Du som är konsument kan få vägledning av Konsumenternas Bank och Finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket (Hallå Konsument) eller av din kommunala konsumentrådgivning.

Klagomål
Om du som kund vill framföra klagomål mot Bolaget rörande distribution av försäkring, vänligen kontakta Christoffer Harlin som är klagomålsansvarig på tel nr. 0703-232933 eller via brev ställt till Bolaget, Klagomålsansvarig,
Adress: Hjerta Småland, Västra Storgatan 12, 553 15 Jönköping.
Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och Bolaget kommer att hantera eventuella klagomål med tillbörlig omsorg.
Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast och om Bolaget inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in till Bolaget ska Bolaget kontakta den klagande och förklara orsaken till detta samt informera om när Bolaget kan förväntas lämna ett svar.
Om en tvist uppstår mellan dig och Bolaget kan denna prövas av svensk allmän domstol. Du som är konsument kan även få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Insuresec
Bolaget är anslutet till Insuresec och träffas därmed av InsureSecs regelverk, vilket bland annat anger att försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen.

Som kund kan du anmäla Bolagets eventuella överträdelser av regelverket till InsureSec via e-post till info@insuresec.se eller på telefonnummer 08 – 410 415 75.

Ansvarsförsäkring
Bolaget och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss mot dig som är kund.
Försäkringen är tecknad hos Written Insurance Sweden AB (försäkringsförmedlare) och försäkringsgivare är Accelerant Insurance Limited AB (försäkringsgivare) Adressuppgifter finner ni nedan. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Bolagets agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringen. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Bolaget om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 EUR och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 600 750 EUR .

Kvalificerat innehav
Bolaget ägs inte till någon del av något försäkringsbolag och Bolaget innehar inte heller någon ägarandel i något försäkringsbolag.

Grund för distributionen
Bolaget företräder alltid sina kunder, men utför inte någon opartisk och personlig analys*. Bolaget distribuerar istället försäkringar från flera försäkringsföretag utan att göra någon opartisk och personlig analys. I samband med distributionen lämnar Bolaget rådgivning vilket innebär att Bolaget ger kunderna personliga rekommendationer med förklaring till varför en viss produkt bäst svarar mot kundernas krav och behov.
Bolaget distribuerar följande typer av försäkringsprodukter:

 • Traditionell livförsäkring
 • Fondförsäkring
 • Depåförsäkring

Bolaget förmedlar försäkringar från främst följande försäkringsföretag:

 • Skandia, Länsförsäkringar, SPP, Folksam, SEB, Euro Accident, Movestic och Futur.

Försäkringsbaserade investeringsprodukter
Bolaget förmedlar försäkringsbaserade investeringsprodukter, t.ex. fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring.
Huruvida den rådgivning Bolaget tillhandahåller avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter är baserad på en allmän eller mer begränsad analys av olika produkter kommer Bolaget att informera om i samband med rådgivningen och grunderna för rådgivningen kommer att dokumenteras. Det kommer då även att framgå om Bolaget lämnar råd om försäkringar som Bolaget, helt eller delvis, har utvecklat själv, företag som Bolaget har nära förbindelser med eller andra företag som Bolaget har ett sådant rättsligt eller ekonomiskt förhållande till att det kan påverka rådgivningen, exempelvis Hjerta.
Bolaget kommer även, i samband med rådgivningen att lämna information om följande:

 • Produkter, leverantörer och placeringsstrategier
 • Hur urvalet av produkter och leverantörer gjorts, analyserat per typ av produkt
 • Vägledning om och varningar avseende risker med placeringarna
 • Kostnader och avgifter
 • Huruvida Bolaget regelbundet kommer att bedöma lämpligheten avseende de produkter som rekommenderas

Intressekonflikter
För att Bolagets kunder ska kunna känna sig helt trygga med Bolaget har riktlinjer för undvikande av intressekonflikter upprättats. Syftet med dessa är att en kund inte ska kunna drabbas negativt av en intressekonflikt. Bolaget har också analyserat hantering av intressekonflikter. I denna analys beskrivs de potentiella intressekonflikter som har identifierats samt hur de ska hanteras och undvikas för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt.
Mer information om Bolagets policy kring intressekonflikter kan erhållas på begäran.

Pris- och ersättningsinformation
Harlin & Görsson AB distribuerar inte försäkring grundad på en opartisk och personlig analys och redovisar detta för kunden innan försäkringsavtal ingås.
Detta innebär att Harlin & Görsson AB får ta emot ersättning från någon annan än kunden om ersättningen inte strider mot god försäkringsdistributionssed. För att säkerställa att ersättningen inte strider mot god försäkringsdistributionssed ska Harlin & Görsson AB. Innan ersättning tas emot från ett försäkringsbolag säkerställa att det inte föreligger intressekonflikter som gör att kundens intresse riskerar att åsidosättas. För detta ändamål har Harlin & Görsson AB tagit fram policy för undvikande av intressekonflikter, riktlinje avseende rådgivning och marknadsföring, etiska policy samt en riktlinje avseende god försäkringsdistributionssed.
Harlin & Görsson AB får ersättning (provision) löpande under försäkringsavtalens löptid. Denna ersättning betalas ut från den försäkringsgivare där försäkringen placerats. Ersättningen kan skilja sig åt mellan olika försäkringsgivare och ersättningens storlek och grunderna för hur den bestäms samt om ersättningen är stegrande i vissa situationer informerar Harlin & Görsson AB om i samband med försäkringsdistributionen, dock alltid innan försäkringen distribueras.
Om Harlin & Görsson AB i samband med distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter ska ta emot ersättning från någon annan än kunden ska även följande iakttas.

Ersättningen får inte ha någon negativ inverkan på den distributionstjänst eller försäkringsprodukt som distribueras och ersättningen får inte heller försämra Harlin & Görsson AB förutsättningar att agera hederligt rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa. Vägledning om vad detta innebär återfinns i Harlin & Görsson AB etiska policy, riktlinje avseende god försäkringsdistributionssed, riktlinje avseende rådgivning och marknadsföring, policy för undvikande av intressekonflikter.
Harlin & Görsson AB får i samband med distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter aldrig ta emot ersättning från någon annan än kunden om ersättningen till väsentlig del avser tjänster som ännu inte utförts, och ersättning som baseras på premiebetalningar som ännu inte betalats, s.k. up-frontersättning. Till sist är ersättning från någon annan än kunden inte tillåten om dess storlek står i uppenbart missförhållande till den tjänster som utförts.
Exempel på när ersättningen står i uppenbart missförhållande till den tjänst som utförts är om den s.k. löpande ersättningen har höjts under en initial period i syfte att kringgå förbudet att betala ut s.k. up-frontersättning.

Harlin & Görsson AB kommer att redovisa den exakta ersättning som Harlin & Görsson AB erhåller för distributionen i samband med respektive förmedlingstillfälle.

Information om Bolagets behandling av personuppgifter

Hantering av personuppgifter
Nedan följer en beskrivning av hur och varför Harlin & Görsson AB behandlar personuppgifter om sina kunder.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som lever, t.ex uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller onlineidentifikationer.

Harlin & Görsson AB behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare. Till exempel för att kunna göra en bedömning av om en viss lösning passar kund.

Harlin & Görsson AB behandlar alltid personuppgifterna i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.

Det är inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Detta gäller både Harlin & Görsson AB och kunderna.

Om Harlin & Görsson AB upptäcker en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar Harlin & Görsson AB detta till kunden i enlighet med dataskyddsregelverket.

Varför och hur behandlar Harlin & Görsson AB personuppgifter?
Syftet med Harlin & Görsson AB behandling av kundens personuppgifter är att identifiera kunden och uppfylla Harlin & Görsson AB försäkringsförmedlingsuppdrag. Harlin & Görsson AB använder endast system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter. Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i Harlin & Görsson AB system och alla hos Harlin & Görsson AB omfattas av tystnadsplikt.

Vilka personuppgifter behandlar Harlin & Görsson AB?
Uppgifter som Harlin & Görsson AB behandlar kan kategoriseras enligt följande:

 • Administrativa uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer
 • Uppgifter om kundens behov av
  • Ekonomisk situation
  • Arbetssituation
  • Familjesituation
  • Målsättningar
  • Försäkringsskydd
  • Finansiella placeringar

Personuppgifter som syftar till att uppfylla kraven i lagen om undvikande av penningtvätt. Information som är nödvändig för att utföra kontroll mot EU:s sanktionslistor.

Vilka behandlingsgrunder använder vi?
Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdrag Harlin & Görsson AB har. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för behovsanalys och liknande.
Om Harlin & Görsson AB uppdrag innebär att Harlin & Görsson AB ska behandla hälsoinformation eller andra känsliga personuppgifter om kund, kommer Harlin & Görsson AB före behandlingen att inhämta kunds samtycke. Detta kan när som helst dras tillbaka, och behandlingen av personuppgifterna upphör. Behandlingen av personuppgifter som ägde rum när samtycket var aktivt kommer inte att påverkas av återkallandet. Harlin & Görsson AB kommer emellertid att radera de aktuella personuppgifterna om det saknas laglig grund för att fortsätta lagringen.

Vem levererar Harlin & Görsson AB personuppgifter till?
Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt.
Om det är nödvändigt för Harlin & Görsson AB att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Harlin & Görsson AB. Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från Harlin & Görsson AB omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.

Marknadsföring
Harlin & Görsson AB kan komma att behandla kunders personuppgifter för att marknadsföra produkter och tjänster via post eller telefon i den mån Harlin & Görsson AB bedömt att sådan rätt föreligger efter genomförd intresseavvägning. Detta gäller endast om inte kund meddelat Harlin & Görsson AB att kunden inte önskar bli mottagare av sk. direktmarknadsföring.

Hur länge lagrar Harlin & Görsson AB personuppgifter om kunderna?
Harlin & Görsson AB lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Enligt lagen om försäkringsförmedling samt lagen om försäkringsdistribution måste dock uppgifterna sparas i 10 år efter det senaste förmedlingstillfället enligt preskriptionsbestämmelserna i dessa lagar. Den personliga informationen kommer därefter att raderas omedelbart.

Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring
Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Harlin & Görsson AB använder sig av, vilka uppgifter om kund som Harlin & Görsson AB behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering
Om kund tror att Harlin & Görsson AB har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.
Kund kan kräva att Harlin & Görsson AB tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något Harlin & Görsson AB inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring
Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Harlin & Görsson AB har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Kund har också rätt att kräva att Harlin & Görsson AB flyttar över sådana personuppgifter som behandlas och lagras till exempelvis en annan förmedlingstjänst via kund.
Rätten till överföring förutsätter dock att Harlin & Görsson AB behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund eller för att uppfylla Harlin & Görsson AB uppdrag (avtal). Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat. Om Harlin & Görsson AB har lämnat ett råd till kund kan kund inte begära att en sådan uppgift ska överflyttas till någon annan via kunden.

Kontaktinformation
Data Protection Officer (DPO):
Om kund har frågor om hur Harlin & Görsson AB behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta Harlin & Görsson AB personuppgiftsansvarig via e-post: christoffer.harlin@hjerta.se
DPO är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.

Hur klagar kund på behandlingen?
Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies
På Harlin & Görsson AB hemsida framgår hur Harlin & Görsson AB hanterar cookies enligt vid var tid gällande policy.

Kontaktuppgifter rörande Bolaget
Harlin & Görsson AB Orgnr: 559320-0719, Västra Storgatan 12, 553 15 Jönköping.
www.hjerta.se/smaland
Christoffer Harlin christoffer.harlin@hjerta.se, 0703-232933
Johan Görsson johan.gorsson@hjerta.se, 0703-537323
Namnet på den fysiska person/anställd som ska distribuera försäkringen framgår av rådgivningsdokumentationen som upprättas i samband med distributionen.

Kontaktuppgifter myndigheter
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, www.fi.se finansinspektionen@fi.se

Bolagsverket
851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se bolagsverket@bolagsverket.se

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se

Kontaktuppgifter ansvarsförsäkringen
Written Insurance Sweden AB, 559317-8691
Adress: Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm
Telefon: 08-120 513 35
Mail: info@writteninsurance.se

* En opartisk och personlig analys innebär att förmedlaren ska lämna rådgivning efter en analys av ett tillräckligt stort antal försäkringsavtal på marknaden, vilka ska vara tillräckligt diversifierade med avseende på typ och produktleverantörer
för att säkerställa att kundens mål på lämpligt sätt kan tillgodoses.