Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Brokers Association AB (publ) - 19 februari - Hjerta

Kallelse till årsstämma i Nordic Brokers Association AB (publ) –25 juni 2020

Aktieägarna i Nordic Brokers Association AB (publ), org.nr 556714–0610, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 25 juni 2020, kl. 10.00, i bolagets lokaler på Vasagatan 7, 3 tr. 111 20 Stockholm. Insläpp till bolagsstämman sker från kl. 09.40. Det kommer även gå att deltaga via Microsoft Teams, anmäl i sådant fall

Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall dels vara införd i aktieboken och dels anmäla sig per e-post till Helené Tranebacke senast dagen före bolagsstämman. Anmälan sker till helene.tranebacke@hjerta.se

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter verkställande direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

13. Val av styrelse och revisor

14. Ändring av bolagsordning – Beslut om ändring till aktiebolag från publikt aktiebolag samt kallelse till stämma.

15. Bolagsstämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.hjerta.se). Kallelsen skickas också per post till aktieägare som kontaktar bolaget på ovan angivet sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress.

Avseende punkt 13

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar en ny bolagsordning där nedanstående punkter ändras till följande:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nordic Brokers Association AB.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller per brev till befintliga aktieägare samt via publicering på Hjertas (Nordic Brokers association AB) hemsida, Hjerta.se.

Handlingar

Redovisningshandlingar och bolagsordningen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Styrelsen i Nordic Brokers Associations AB (publ)

Stockholm i maj 2020