Logga in

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Brokers Association AB (publ) – 19 februari

Aktieägarna i Nordic Brokers Association AB (publ), org.nr 556714-0610, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 februari 2020, kl. 13.00, i bolagets lokaler på Vasagatan 7, 3 tr. 111 20 Stockholm. Den extra bolagsstämman skall besluta om val av ny Styrelse. Insläpp till extra bolagsstämman sker från kl. 12:40.


Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga på den extra bolagsstämman skall dels vara införd i aktieboken och dels anmäla sig per e-post till Helené Tranebacke senast dagen före den extra bolagsstämman. Anmälan sker till helene.tranebacke@hjerta.se. Önskar du deltaga genom fullmakt, kontakta Helené Tranebacke.


Förslag till dagordning
1. Extra bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordföranden
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut val av ny Styrelse
8. Övriga frågor
9. Extra bolagsstämmans avslutande


Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.hjerta.se). Kallelsen skickas också per post till aktieägare som kontaktar bolaget på ovan angivet sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress.

Handlingar
Bolagsordningen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Styrelsen i Nordic Brokers Associations AB (publ)
Stockholm i januari 2020

Hjerta använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av webbplatsen och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du vår integritetspolicy. Läs mer om cookies Läs vår integritetspolicy