Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Brokers Association AB - 22 sept 2020 kl 10.00 - Hjerta

Kallelse till extra bolagsstämma Nordic Brokers Association AB - 22 september kl 10.00

Aktieägarna i Nordic Brokers Association AB (publ), org.nr 556714–0610, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 september 2020, kl. 10.00, i bolagets lokaler på Vasagatan 7, 3 tr. 111 20 Stockholm. Insläpp till bolagsstämman sker från kl. 09.40. Det kommer även gå att deltaga via Microsoft Teams, anmäl i sådant fall 
 
Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall dels vara införd i aktieboken och dels anmäla sig per e-post till Helené Tranebacke senast dagen före bolagsstämman. Anmälan sker till helene.tranebacke@hjerta.se
 
Förslag till dagordning  
 
1.     Val av ordförande vid stämman
2.     Val av sekreterare vid stämman  
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Godkännande av dagordning
5.     Val av en eller två justeringsmän
6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.     Föredragning om ny affärsöverenskommelse med övriga ägare i Insclear PC AB.
8.     Beslut om förslag på överenskommelse enligt punkt 7.
9.     Bolagsstämmans avslutande
 
Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.hjerta.se). Kallelsen skickas också per post till aktieägare som kontaktar bolaget på ovan angivet sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress. 
Handlingar
 
Handlingar kring punkt 7 samt  bolagsordningen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress en vecka före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Styrelsen i Nordic Brokers Associations AB 
 
Stockholm i septermber 2020